التوزيع في أوكرانيا

Волинська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Захід»
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Підгаєцька 13А, офіс 2/13.
Тел./факс: + 38 (0332) 25 14 27.

Рівненська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Захід»
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Підгаєцька 13А, офіс 2/13.
Тел./факс: + 38 (0332) 25 14 27.

Тернопільська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Захід»
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Підгаєцька 13А, офіс 2/13.
Тел./факс: + 38 (0332) 25 14 27.

Хмельницька область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Захід»
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Підгаєцька 13А, офіс 2/13.
Тел./факс: + 38 (0332) 25 14 27.

Львівська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Плюс Захід»
Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, 50/52.
Тел./факс: + 38 (0322) 32 19 13.

Закарпатська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Плюс Захід»
Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, 50/52.
Тел./факс: + 38 (0322) 32 19 13.

Ів.-Франківська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Плюс Захід»
Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, 50/52.
Тел./факс: + 38 (0322) 32 19 13.

Чернівецька область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Плюс Захід»
Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, 50/52.
Тел./факс: + 38 (0322) 32 19 13.

Житомирська область
1. ТОВ «Продукт - Л»
Київська обл., м. Київ,
вул. Вишгородська, буд. № 31, к. 76А.
Тел./факс: + 38 (044) 501 44 19.

Київська область
1. ТОВ «Продукт - Л»
Київська обл., м. Київ,
вул. Вишгородська, буд. № 31, к. 76А.
Тел./факс: + 38 (044) 501 44 19.

Чернігівська область
1. П.П. Колпаков А.В.
Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, 26.
Тел./факс: + 38 (045) 946 72 43.

Вінницька область
1. Торговий дім: ПП «Адмімілк»
Черкаська обл., м. Христинівка,
вул. Горького, буд. 49-А.
Тел./факс: + 38 (04745) 6 00 06.

Черкаська область
1. Торговий дім: ПП «Адмімілк»
Черкаська обл., м. Христинівка,
вул. Горького, буд. 49-А.
Тел./факс: + 38 (04745) 6 00 06.
2. П.П. Крук В.Ф.
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, 25.
Тел./факс: + 38 (04733) 4 30 31.

Кіровоградська область
1. Торговий дім: ПП «Адмімілк»
Черкаська обл., м. Христинівка,
вул. Горького, буд. 49-А.
Тел./факс: + 38 (04745) 6 00 06.

Миколаївська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Південь»
Одеська обл., м. Одеса,
вул. Середньофонтанська, буд. 16.
Тел./факс: +38 (0487) 25 12 13.

Одеська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Південь»
Одеська обл., м. Одеса,
вул. Середньофонтанська, буд. 16.
Тел./факс: +38 (0487) 25 12 13.

Херсонська область
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Південь»
Одеська обл., м. Одеса,
вул. Середньофонтанська, буд. 16.
Тел./факс: +38 (0487) 25 12 13.

АРК
1. Торговий дім: ПП «Адмі Мілк Південь»
Одеська обл., м. Одеса,
вул. Середньофонтанська, буд. 16.
Тел./факс: +38 (0487) 25 12 13.

Запорізька область
1. ПП «Торгівельна компанія «Молімпекс»
Полтавська обл., м. Кременчуг,
вул. Ціолковського, 32.
Тел./факс: +38 (0536) 79 13 47.

Дніпропетровська область
1. ПП «Торгівельна компанія «Молімпекс»
Полтавська обл., м. Кременчуг,
вул. Ціолковського, 32.
Тел./факс: +38 (0536) 79 13 47.

Полтавська область
1. ПП «Торгівельна компанія «Молімпекс»
Полтавська обл., м. Кременчуг,
вул. Ціолковського, 32.
Тел./факс: +38 (0536) 79 13 47.

Сумська область
1. П.П. Іващенко В.В.
Харківська обл., м. Харків,
Тел./факс: +38 (057) 315 40 10.

Харківська область
1. П.П. Іващенко В.В.
Харківська обл., м. Харків
Тел./факс: +38 (057) 315 40 10.

Донецька область
1. ТОВ «Укрпродукт»,
Донецька обл., м. Донецьк,
Тел./факс: +38 (062) 344 06 70.

Луганська область
1. ТОВ «Укрпродукт»
Донецька обл., м. Донецьк,
Тел./факс: +38 (062) 344 06 70.